Ay

Eylül 2017

İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL/TERKİN/İADE UYGULAMASI

İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL/TERKİN/İADE UYGULAMASI  İhraç Kayıtlı Satışlarda Tecil-Terkin Uygulaması             1.1. Uygulamanın Genel Anlatımı Katma Değer Vergisi kanunun 11/1-c maddesi hükmü gereğince; ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından ihracatçılara teslim edilen mallara ait KDV, ihracatçılar tarafından satıcıya ödenmez. Bu kapsamdaki...
Devamını Oku →

SİGORTA PRİMİNİ

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 6,5 katı olarak uygulanan üst sınır 6761...
Devamını Oku →

ARALIK ELEKTRONİK DEFTER OLUŞTURMA

Bilindiği üzere mükellefler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalarlar. Ancak mali yılın son ayı için ise uygulama aşağıdaki gibidir. 1-  Gerçek kişiler elektronik defterlerini,...
Devamını Oku →

MALİ TATİL AÇIKLAMASI

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp – 20 Temmuz 2017 günü sona erecektir. Yasal düzenleme gereği; – Son günü mali tatile rastlayan kanuni ve idari süreler, mali tatilin son...
Devamını Oku →

Sermaye Eklenmesi

KONU Karın Sermayeye Eklenmesi Sonucu Bedelsiz Elde Edilen Hisse Senetleri Kâr Payı Sayılmayacaktır. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan mevzuat bölümünde, 1 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 5.6.2.4.3. no.lu bölümünün ikinci paragrafında, söz konusu paragraf hükmünün Danıştay 4. Dairesi Başkanlığının 14.06.2017 tarih ve Esas...
Devamını Oku →

Pişmanlıkla Verilen Beyanname

KONU: Pişmanlıkla Verilen Beyannamelere İlişkin Sirküler Yayınladı. Gelir İdaresi Başkanlığınca, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Pişmanlık ve ıslah” başlıklı 371 inci maddesinin uygulamasına yönelik açıklamaların yer aldığı 12/09/2017 tarih ve VUK-95/ 2017-8 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayınlandı. Söz konusu...
Devamını Oku →

213 – VERGİ USUL KANUNU

Kanunun şümulü Madde 1 Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır. Yukarıda yazılı vergi, resim ve harçlara bağlı olan...
Devamını Oku →

5520 – KURUM VERGİSİ KANUNU

Verginin konusu Madde 1 (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir:a) Sermaye şirketleri. b) Kooperatifler. c) İktisadî kamu kuruluşları. ç) Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler. d) İş ortaklıkları. (2) Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur....
Devamını Oku →

193 – GELİR VERGİSİ KANUNU

Mevzu Madde 1 (4783 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen madde Yürürlük; 01.01.2003 tarihinden geçerli olmak üzere 09.01.2003) Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. (*) (*) (4783 Sayılı...
Devamını Oku →