KDV ve ÖTV İadesi

KDV ve ÖTV İadesi:

KDV iadesi temel olarak, üç ayrı durumda ortaya çıkmaktadır. Bunlar, KDV’den istisna edilen mal ve hizmetler, indirimli KDV oranı uygulanan mal ve hizmetler ile hesaplanan KDV’nin bir kısmı tevkif edilerek alıcı tarafından beyan edilen mal ve hizmetlerdir.  Bu niteliklerde teslimleri bulunan mükelleflerin faaliyetleri dolayısıyla alış faturaları ve benzeri vesikalarda göstererek ödedikleri KDV’nin, vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV‘den fazla olması hallerinde,  ödenmiş olan KDV Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre nakden veya mahsuben iade edilmektedir. İşlemin niteliğine göre bazı durumlarda sadece nakden iadelerde, bazı durumlarda ise hem nakden hem de mahsuben iadelerde YMM Tasdik Raporu zorunluluğu bulunmaktadır.

  • İhracat teslimleri ve ihraç kaydıyla yapılan teslimlerden doğan KDV iade ve mahsup işlemlerinin tasdiki,
  • Uluslararası taşımacılıkta KDV iade ve mahsup işlemlerinin tasdiki,
  • İnşaat ve tekstil gibi indirimli KDV oranlarıyla mal ve hizmet tesliminde bulunan sektörlerde indirimli oran nedeniyle doğan KDV iade ve mahsup işlemlerinin tasdiki,
  • Araçlara ilişkin KDV iadesi işlemlerinin tasdiki,
  • Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan KDV tecil-terkin işlemlerinin tasdiki,
  • İhracatta ÖTV iadesi tasdik işlemleri.