Tam Tasdik

Tam Tasdik

Gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin malî tabloları ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğu denetim standartlarına göre incelenerek tasdik edilir. Bu kapsamda, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimleri tasdik edilmektedir.

  • Kanuni defter ve belgelerin ile ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi,
  • Geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluğunun tespiti,
  • Kurumlar vergisi matrahının mevzuata uygunluğunun tespiti,
  • Denetim esnasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi,
  • Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi,
  • Tam Tasdik Raporu’nun düzenlenmesi.

Neden Tam Tasdik Yaptırmalıyım?

Aktif toplamı ve/veya net satışı ne olursa olsun tüm mükellefler, yıllık beyannameleri için Yeminli Mali Müşavirlere tam tasdik yaptırabilirler. Tam tasdik yaptırılması, zorunlu değil ihtiyarî olup tam tasdikin avantajlarından yararlanmak isteyen mükellefler tarafından tercih edilmektedir.

Ancak, tam tasdik yaptırılmasına karar verilmesi halinde bu konuda Yeminli Mali Müşavir ile yazılı sözleşme yapılması zorunlu olup, sözleşme işleminin Ocak ayı içinde tamamlanması gerekmektedir.

Tam tasdik yaptırılması, esas itibarıyla, malî müşavirlik hizmeti alınmasını ve bu suretle vergisel risklerden korunmayı sağlar.

Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirilen beyannameler ve bunlara ilişkin malî tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca incelenmiş belgeler olarak kabul edilir. Tam tasdik yaptıran işletmeler, vergi inceleme elemanlarınca incelenmiş firma sayıldıkları için, normal şartlarda (ihbar veya benzeri özel bir neden olmadıkça) tekrar incelemeye tabi tutulmazlar[1].

Tam tasdik yaptıran firmaların, yatırım indirimi ve sair kurumlar vergisi istisnalarından yararlanabilmek için ayrıca tasdik raporu düzenlettirmelerine gerek bulunmamaktadır.[2]

Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler, KDV ve ÖTV iade alacaklarına ilişkin herhangi bir sınır söz konusu olmaksızın, genel olarak YMM tasdik raporu ile KDV iadesi alabilirler.[3]

2012 yılı aktif toplamı 5.580.000 TL ve net satışları 11.156.000 TL’ den az olan firmalar beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak mecburiyetindedirler. YMM ile tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler bu mecburiyetten muaftır.[4]

Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde mahsup edilemeyen gelir ve kurumlar vergisi stopajının 100.000,- TL’ye kadar olan kısmının YMM tarafından düzenlenecek tam tasdik raporuna istinaden nakden iadesi mümkündür.[5][1] 18 nolu SM,SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği

[2] 25 nolu SM,SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği

[3] 84 ve 119 nolu KDV Kanunu Genel Tebliğleri

[4]4 nolu SM,SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği

[5] 252 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği